contact insecticiden lijst geneesmiddeleninteracties

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Beheersing van vergelingsziekte | Publicaties | Stichting IRS- contact insecticiden lijst geneesmiddeleninteracties ,In deze presentatie wordt uitgelegd hoeveel schade de virussen kunnen veroorzaken, waardoor de schade in 2020 groter is in 2020 dan in 2019. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de beheersing van vergelingsziekte door middel van het gebruik van de schadedrempel, insecticiden …Nufarm Netherlands - Nufarm NetherlandsThis website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.Reacties en vragen - Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Contact; Reacties en vragen. Door te klikken op de link 'vraag en antwoord' onderaan deze pagina kunt u antwoorden vinden op algemene veel gestelde vragen. Antwoorden over de toepassing van een geactualiseerde PGS in bestaande situaties of bij een uitbreiding resp. wijziging van een bestaand bedrijf zijn hieronder te vinden bij de vragen 2 en 3.

VOS - Vluchtige organische stoffen | FOD Volksgezondheid

Wat zijn VOS? Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zijn een verzameling stoffen die tot verschillende chemische families behoren. Het enige punt dat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze bij kamertemperatuur snel verdampen. Ze zijn namelijk samengesteld uit koolstof en waterstof.Ze kunnen van:• antropogene oorsprong: afkomstig van raffinage, de verdamping van organische

Crop Science - NL - Movento | Aanbevelingen

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website. Belangrijke informatie voor specifieke gewassen

Classificatie gevaarlijke goederen | TNT Netherlands

Er zijn negen klassen gevaarlijke goederen, plus een paar subklassen. De klasse waarin uw zending valt, heeft invloed op de manier van verpakken, labelen en vervoeren.

Home — KNMP.nl

Contact; Inloggen; 21 januari 2021. Aantal geneesmiddelentekorten wederom ongekend hoog. Lees verder. Vragen en antwoorden over het coronavirus (beschikbaar na inloggen) Lees verder. Nieuws. 1 april 2021 Tekort van Ancotil (oplossing voor infusie 10 mg/ml) Lees verder. 1 april 2021 ...

Patrijs | Vogelbescherming

De voornaamste oorzaak van de teloorgang van de patrijs is de grootschalige verandering van het boerenland. Het toepassen van insecticiden en het verdwijnen van akkeronkruiden, overhoekjes en ruige bermen betekent, naast het verlies van dekking en nestgelegenheid, vooral een gebrek aan dierlijk voedsel voor de jongen.

: SC Johnson

Producten die zijn ontworpen om een specifieke plaag te regelen - bijvoorbeeld antimicrobiële producten die micro-organismen doden of insecticiden voor gebruik tegen insecten - worden gereguleerd door de Europese Unie via een aantal richtlijnen en verordeningen, waaronder de Biocide Verordening.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Contact met de ogen moet worden voorkomen. ... zijn klinisch significante geneesmiddeleninteracties onwaarschijnlijk. In een interactiestudie met intranasaal fluticasonpropionaat bij gezonde personen werden na ... 6.1 Lijst van hulpstoffen Polysorbaat 20 (E432), sorbitaanmonolauraat (E493), natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat ...

VOS - Vluchtige organische stoffen | FOD Volksgezondheid

Wat zijn VOS? Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zijn een verzameling stoffen die tot verschillende chemische families behoren. Het enige punt dat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze bij kamertemperatuur snel verdampen. Ze zijn namelijk samengesteld uit koolstof en waterstof.Ze kunnen van:• antropogene oorsprong: afkomstig van raffinage, de verdamping van organische

Kwartelkoning | Vogelbescherming

De kwartelkoning staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als 'bedreigd' Met het verdwijnen en verdrogen van extensieve, vochtige hooilanden in Nederland, de teloorgang van de teelt van klaver en luzerne en de komst van insecticiden verdween zowel het broedbiotoop als de voedselbron van de kwartelkoning.

VOS - Vluchtige organische stoffen | FOD Volksgezondheid

Wat zijn VOS? Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zijn een verzameling stoffen die tot verschillende chemische families behoren. Het enige punt dat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze bij kamertemperatuur snel verdampen. Ze zijn namelijk samengesteld uit koolstof en waterstof.Ze kunnen van:• antropogene oorsprong: afkomstig van raffinage, de verdamping van organische

Reacties en vragen - Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Contact; Reacties en vragen. Door te klikken op de link 'vraag en antwoord' onderaan deze pagina kunt u antwoorden vinden op algemene veel gestelde vragen. Antwoorden over de toepassing van een geactualiseerde PGS in bestaande situaties of bij een uitbreiding resp. wijziging van een bestaand bedrijf zijn hieronder te vinden bij de vragen 2 en 3.

ANTIGIFCENTRUM - Belgium

3.1 Lijst Biociden Voor de biociden werd in onze database vanaf 2011 een nieuwe categorie geïntroduceerd om zo makkelijkere het onderscheid te kunnen maken tussen de gewasbeschermingsmiddelen en de biociden. Deze lijst is grotendeels gebaseerd op de lijst uit de website van het FOD Volksgezondheid. 3.2 Oproepen 2007, 2008, 2009 en 2010

CTGB Toelatingen

Besluit Ctgb lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007: 29-11-2007: Herbeoordeling art. 122 (25d), toelaatbaar: 1-3-2007: Wijziging etikettering 2006/8/EG: 28-4-2005: Wijziging etikettering 1999/45/EG: 11-11-2004: Nieuwe tekst WG/GA: 19-8-2004: Nieuwe tekst WG/GA: 30-12-2002: Van rechtswege toelating: 22-8-2002: Verlenging toelating ...

Wat houdt de PIC-verordening in? - ECHA

De verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming (Prior Informed Consent of PIC, Verordening (EU) 649/2012) regelt de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en legt verplichtingen op aan bedrijven die deze chemische stoffen naar niet-EU-landen willen uitvoeren.Zij heeft als doel gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking in de internationale handel ...

Begrippenlijst: Pesticide - GreenFacts

Pesticiden zijn toxische chemische stoffen die worden gebruikt om onkruiden of organismen te bestrijden die als hinderlijk of schadelijk worden beschouwd (bv. insecticiden tegen insecten, fungiciden tegen schimmels, herbiciden tegen planten, rodenticiden tegen knaagdieren). Bron: GreenFacts

SURITUIN - WUR E-depot home

insecticiden door hen worden ingezet. Vervolgens werd gevraagd welke insecticiden zij hiervoor gebruiken en hoe de middelen dan ingezet worden met aandacht voor tijdstippen, doses en frequentie. Ook werd gevraagd of zij middelen pas inzetten na signaleren van de te bestrijden plaag of dat op vaste tijdstippen insecticiden gespoten worden.

Crop Science - NL - Movento | Aanbevelingen

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website. Belangrijke informatie voor specifieke gewassen

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

• Vermijd contact met de huid • In geval van accidenteel morsen op de huid, onmiddellijk met water en zeep wassen. • Indien het diergeneesmiddel accidenteel in de ogen terechtkomt, overvloedig spoelen met water.Kinderen mogen niet in aanraking komen met behandelde honden gedurende tenminste vier uur na toediening van het diergeneesmiddel.

Lijst gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor ...

Deze lijst bevat de gewasbeschermingsmiddelen die in België toegelaten zijn en die in de biologische landbouw conform bijlage II van Verordening (EG) 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische ...

ANTIGIFCENTRUM - Belgium

3.1 Lijst Biociden Voor de biociden werd in onze database vanaf 2011 een nieuwe categorie geïntroduceerd om zo makkelijkere het onderscheid te kunnen maken tussen de gewasbeschermingsmiddelen en de biociden. Deze lijst is grotendeels gebaseerd op de lijst uit de website van het FOD Volksgezondheid. 3.2 Oproepen 2007, 2008, 2009 en 2010

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM ... (hoewel direct contact van het product met de ogen zeer onwaarschijnlijk is). Een droge mond, ... -onderzoek naar geneesmiddeleninteracties met Duaklir Genuair is

Reacties en vragen - Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Contact; Reacties en vragen. Door te klikken op de link 'vraag en antwoord' onderaan deze pagina kunt u antwoorden vinden op algemene veel gestelde vragen. Antwoorden over de toepassing van een geactualiseerde PGS in bestaande situaties of bij een uitbreiding resp. wijziging van een bestaand bedrijf zijn hieronder te vinden bij de vragen 2 en 3.

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM ... (hoewel direct contact van het product met de ogen zeer onwaarschijnlijk is). Een droge mond, ... -onderzoek naar geneesmiddeleninteracties met Duaklir Genuair is

Copyright ©AoGrand All rights reserved