acefaat insecticide producten pdf instructies pdf

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Insecticide 10 ME - Edialux- acefaat insecticide producten pdf instructies pdf ,Insecticide 10 ME Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 12/08/2020 (Versie: 3.0) NL (Nederlands) 4/9 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagvoorwaarden : Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren.Toepassing van Over Luizenen MijtenProducten 48 Werking: de washuidop de rugvan de luizenwordt ... Voorbeelden:Acefaat,Dimethoaat, Dichloorvos,Fosmet, Malathion, Parathion. ... Aleeuwen in gebruik als“natuurlijk” insecticide. Doodt metname koudbloedige dieren, isnauwelijks giftig voor ...Categorie 1 - H260 Acute oraal toxiciteit Categorie 1 ...

13. Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Afval van residu/ongebruikte producten Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verontreinigde verpakking Lege vaten aanbieden voor plaatselijke recycling of storten. EWC afvalnr Verontreinigde verpakking: 061301 - anorganische gewasbeschermingsmiddelen,

NeemAzal-T/S

producten/verpakkingen : Lege verpakkingen niet hergebruiken. The empty packaging must be washed three times, sealed, unused and placed in collection bags, and these must be delivered to a licenced waste contractor. EURAL-code : 02 01 08* - agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - ADAMA

Instructies voor algemene hygiëne Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagomstandigheden In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. 7.3. Specifiek eindgebruik Risicobeheersmaatregelen (RBM)

NeemAzal-T/S

zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. Contactpersoon Firma : Nufarm GmbH & Co KG Nufarm B.V. K. Krüger . St.-Peter-Str. 25 Rivium Quadrant 75-7 A-4021 Linz …

BLACK -

Toegelaten gebruik: PT18 – Insecticide: Uitsluitend toegelaten voor 1. de bestrijding van wespen en hoornaars (nesten), inclusief de nesten van Aziatische hoornaars. Voor toepassing als nestbehandeling binnen, te gebruiken met een ondoorlaatbare vloeroppervlaktebedekking onder het te behandelen nest. 2. rechtstreekse toepassing op mieren binnen.

Appendix A, bijlage 2 Definitielijst Termen W ettelijke ...

Definitielijst Termen Wettelijke gebruiksvoorschriften (DTW-lijst) – versie 2.0 – Ctgb, juni 2015 3 /21 TERM DEFINITIE akkerranden (akkerrandstrook) Niet beteelde strook van een akker tussen het voor een teelt bestemde gedeelte en de insteek van een watergang of de niet beteelde strook grond tussen het voor teelt bestemde gedeelte van een akker en het aangrenzende pad, aangrenzende akker of de

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Instructies voor algemene hygiëne Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Regelmatig reinigen van uitrusting, werkruimte en kleding wordt aanbevolen. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten In goed gesloten verpakking bewaren.

Toepassing van Over Luizenen Mijten

Producten 48 Werking: de washuidop de rugvan de luizenwordt ... Voorbeelden:Acefaat,Dimethoaat, Dichloorvos,Fosmet, Malathion, Parathion. ... Aleeuwen in gebruik als“natuurlijk” insecticide. Doodt metname koudbloedige dieren, isnauwelijks giftig voor ...

Flipper10L VS NL86807521B

Insecticide / Acaricide Flipper10L_VS_NL86807521B.indd 1 12-2-2020 13:11:08 Voorbeeld . REF: ... Lees alle instructies zorgvuldig voor veilig en succesvol gebruik van dit product. ... - In geval van tankmixen met andere producten, dient FLiPPER altijd als laatste aan de tankmix te worden

Acefaat - Wikipedia

Acefaat (ISO-naam) is een organische fosforverbinding (organothiofosfaat) die als insecticide gebruikt wordt, maar waarvan het gebruik inmiddels is verboden in de Europese Unie. In de Verenigde Staten is acefaat nog toegelaten voor bepaalde teelten. Merknamen van bestrijdingsmiddelen op basis van acefaat waren onder andere Orthene en Ypsilon.

Productinformatie - Home - Exodus Services

Exodus Services Atoomweg 21 a 1627 LE HOORN Tel.: 0229 503126 www.exodusservices.nl [email protected] U w P a r t n e r i n K w a l i t e i t

SDS EU (Reach Annex II)

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 13.1. Afvalverwerkingsmethoden Afvalverwerkingsmethoden: Spoel de gebruikte container drie maal met water en giet het was water in the tank of container waarin het mengsel is bereid. Lege containers en afval opruimen water and in overeenstemming met lokale of nationale wetgeving.

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide …

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie Familienaam: K-Othrine Insect Spray Family Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen Referentienummer van de asset in R4BP 3: BE-0018370-0000

Populaties die afkerig zijn van gel-lokaas Bestrijding van ...

Belangrijk: Voordat u deze producten koopt of gebruikt, moet u de instructies op het etiket lezen en opvolgen. Syngenta en de aan haar gelieerde vennootschappen garanderen dat hun producten voldoen aan de chemische beschrijving die vermeld staat op de productetiketten.

Z200 PI20 Power - Zodiac Poolcare

• Spuit geen insecticide of andere chemische producten (al dan niet brandbaar) in de richting van het apparaat, dit kan de behuizing beschadigen en brand veroorzaken. • Raak de ventilator en de bewegende delen niet aan en houd voorwerpen en uw vingers uit de buurt van de bewegende delen tijdens de werking van het apparaat. De

Environmental Science - Hornbach

Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG WESPENPOEDER 3/5 Versie 1.0 Datum van herziening: 07-06-2003 Drukdatum: 22-07-2005 Ogen : Het dragen van een veiligheidsbril wordt aangeraden.

Vortex™ - Zodiac Poolcare

• Spuit geen insecticide of andere chemische producten (al dan niet brandbaar) in de richting van het apparaat, dit kan de behuizing beschadigen en brand veroorzaken. • Raak de ventilator of bewegende delen niet aan en houd tijdens het gebruik geen stangen of vingers in de buurt van bewegende onderdelen. Bewegende onderdelen

COMPO Fazilo ® Spray

COMPO Fazilo Spray Anti-Bladluis kan het hele jaar door worden toegepast zodra de eerste schadesymptomen of parasieten worden waargenomen. Ook bij sterk aangetaste planten kan dit product succesvol ingezet worden.

Pulverizador a presión 5 litros Drucksprühgerät, 5 l 5 ltr ...

producten zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Belangrijk: lees deze handleiding en etiketten zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Zelfs wanneer het product volgens instructies gebruikt wordt, kunnen niet alle restrisico’s uitgesloten worden. Ga dan ook voorzichtig met het product om. Algemene veiligheid

Populaties die afkerig zijn van gel-lokaas Bestrijding van ...

Belangrijk: Voordat u deze producten koopt of gebruikt, moet u de instructies op het etiket lezen en opvolgen. Syngenta en de aan haar gelieerde vennootschappen garanderen dat hun producten voldoen aan de chemische beschrijving die vermeld staat op de productetiketten.

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

Productbenaming: RUNNER™ 240SC Insecticide Herzieningsdatum: 06.07.2017 Versie: 5.0 Pagina 3 van 15 CASRN 57-55-6 EG-Nr. 200-338-0 Indexnr. – _ < 10,0 % Propaandiol Niet geclassificeerd CASRN 8061-51-6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - ADAMA

Instructies voor algemene hygiëne Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. 7.3. Specifiek eindgebruik

MH760 Digital Projector Gebruikershandleiding

insecticide of bepaalde reinigingsmiddelen, in de buurt van de projector. Plaats geen rubberen of plastic producten gedurende langere tijd tegen de projector. Deze kunnen vlekken op de buitenkant achterlaten. Mocht u de projector met een chemisch behandelde doek reinigen, volg dan de veiligheidsinstructies van het schoonmaakmiddel. Wegwerpen

MH760 Digital Projector Gebruikershandleiding

insecticide of bepaalde reinigingsmiddelen, in de buurt van de projector. Plaats geen rubberen of plastic producten gedurende langere tijd tegen de projector. Deze kunnen vlekken op de buitenkant achterlaten. Mocht u de projector met een chemisch behandelde doek reinigen, volg dan de veiligheidsinstructies van het schoonmaakmiddel. Wegwerpen

Copyright ©AoGrand All rights reserved