toiletreiniger gevaarlijke eigenschappen chemicaliën toxiciteit

Productieomgeving

Samenwerkende partner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WC-EEND Nr. 1 Ontkalker ...- toiletreiniger gevaarlijke eigenschappen chemicaliën toxiciteit ,VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006) WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Versie 2.0 Printdatum 27.03.2018 Herzieningsdatum 04.12.2017 Specificatie Nummer: 350000025059volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 - NullifireBladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 23.04.2020 Versienummer 4 Herziening van: 23.04.2020Veiligheidsinformatieblad

Gevaarlijke ontledingsproducten: Niet bekend. RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 11.1. Informatie over toxicologische effecten Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Inhalatie Acute toxiciteit : Berekende LC50: > 10 mg/l. Bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is: < 1 %. ATE: > 5 mg/l. Lage toxiciteit.

WC NET INTENSE GEL - OCEAN FRESH …

Relevante eigenschappen van stoffengroepen Niet relevant RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit Stabiel in normale omstandigheden 10.2. Chemische stabiliteit Stabiel in normale omstandigheden 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen 10.4. Te vermijden omstandigheden Stabiel onder normale omstandigheden. 10.5.

Gevaarlijke combinaties van chemicaliën - asecos

VEILIG OMGAAN MET OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN september 2016 . Informatieblad: Gevaarlijke combinaties van chemicaliën. Asecos BV Tuinderij 15 . 2451 GG Leimuiden Tel: + 31 (0) 172 50 64 76 Fax: + 31 (0) 172 50 65 41

Chemisch gevaarlijke objecten: concept, classificatie en ...

Chemisch gevaarlijke objecten zijn objecten (of het nu laboratoria, instellingen of bedrijven zijn) die de plaats zijn van opslag, verwerking, gebruik of transport van gevaarlijke chemicaliën die de gezondheid van de nabije bevolking kunnen schaden.

TUNAP GmbH & Co. KG Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad TUNAP GmbH & Co. KG S32101, SCICAN Dental Oil Datum van herziening: 30.01.2019 …

Wat wordt onder ‘aanverwante stoffen’ verstaan in ...

Verpakte (grond)stoffen en chemicaliën die niet onder het ADR vallen, maar qua product eigenschappen (bijvoorbeeld vlampunt, toxiciteit, chemische samenstelling e.d.) overeenkomen met ADR-geclassificeerde stoffen. Ook stoffen die volgens andere wet- en regelgeving (Wet milieubeheer, Wet arbeidsomstandigheden, CLP, IMDG, RID, IACO, e.d.) als ...

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Het product moet worden gehanteerd met de bij chemicaliën gebruikelijke voorzichtigheid. Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten. Het product werd neit getest. De uitspraak is van de eigenschappen van de komponenten afgeleid. RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1. Toxiciteit Er is geen informatie beschikbaar. 12.2.

WC NET INTENSE GEL - OCEAN FRESH …

Relevante eigenschappen van stoffengroepen Niet relevant RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit Stabiel in normale omstandigheden 10.2. Chemische stabiliteit Stabiel in normale omstandigheden 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen 10.4. Te vermijden omstandigheden Stabiel onder normale omstandigheden. 10.5.

VKG 1 - SKF

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten Kan schadelijke, koolmonoxide bevattende uitlaatgassen genereren in geval van brand. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1. Informatie over toxicologische effecten Acute orale toxiciteit: VKG 1 Organisme Test Type Blootstellingstijd Waarde Conclusie Test methode Bron ATE 3630 mg/kg Berekend

Chemicaliën veiligheidsblad (chemiekaart)

Gevaarlijke ontledingsprodukten Geen informatie beschikbaar polymerisatie Het voorkomen van gevaarlijke vormen van polymerisatie zijn niet bekend 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Acute toxiciteit Chemische naam LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse)

Rev. StoVentec Pleisterplaat

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Gevaarlijke ontledingsproducten Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven. RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 11.1 Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit Product: Acute orale toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 2/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 15.02.2019 Versienummer 6 Herziening van: 15.02.2019

Veiligheidsinformatieblad - ProjectXXL

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Geen bij reglementaire omgang. 11 Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit/indelingsrelevante LD/LC50-waarden: - Geen gegevens beschikbaar Primaire irriterende werking: - Op de huid: geen gegevens beschikbaar - Op het oog: ernstig oogletsel/-irritatie

Veiligheidsinformatieblad - KRAMP

Revisie datum: 12-8-2016 Beton grondverf 0548 Veiligheidsinformatieblad 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Het product laat organische solventdampen vrij die slaapzucht en duizeligheid kunnen veroorzaken.

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

gevaarlijke eigenschappen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Nationale verplichtingen: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en

12/08/2010 Kit Components Product code Description

· Mogelijke gevaarlijke reactiesGeen gevaarlijke reacties bekend. · Gevaarlijke ontledingsproducten:Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend. 11 Toxicologische informatie · Informatie over toxicologische effecten · Acute toxiciteit: · Primaire aandoening: · op de huid: Kan huidirritatie veroorzaken. · aan het oog: Kan oogirritatie ...

Chemisch gevaarlijke objecten: concept, classificatie en ...

Chemisch gevaarlijke objecten zijn objecten (of het nu laboratoria, instellingen of bedrijven zijn) die de plaats zijn van opslag, verwerking, gebruik of transport van gevaarlijke chemicaliën die de gezondheid van de nabije bevolking kunnen schaden.

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Duplosan MCPP

beschermingskledij tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof). ... FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen ... Mogelijke gevaarlijke reacties Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

Het gebruik van voor het milieu schadelijke chemicaliën ...

Informatie over de risico’s van de gebruikte chemicaliën kan teruggevonden worden in de bijhorende MSDS fiche. Een MSDS-fiche [1] is een veiligheidsinformatieblad van een gevaarlijke stof. Het is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.

NCvB Factsheet: Ziek door Isocyanaten

Gevaar van een gevaarlijke stof, hier isocyanaten, zijn de intrinsieke eigenschappen zoals toxiciteit, sensibiliserend vermogen, irriterende eigenschappen. De risico benadering gaat uit van de daadwerkelijke blootstelling. Hoe hoger en/of langer de blootstelling hoe groter de kans op confrontatie met de genoemde gevaren van de stof.

Schadelijke stoffen - dioxine - Lenntech

De toxiciteit van dioxine werd pas in de jaren 1970 ontdekt. Sommige wetenschappers beweren nu dat dit de meest giftige chemicaliën zijn, waaraan de mens ooit is blootgesteld. Dioxine komt van nature voor doordat het vrijkomt bij vulkaanuitbarstingen en bosbranden. Dit zijn echter vrij lage concentraties, vergeleken bij de menselijke productie ...

3G Hygiënische toiletreiniger

3G Hygiënische toiletreiniger Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010 15-2-2016 NL (Nederlands) 4/6 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 10.4. Te vermijden omstandigheden Rechtstreeks ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxiderende eigenschappen Niet bepaald 9.2. Overige informatie VOV (gewichts%) 196.45 g/l RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit Niet beschikbaar. 10.2. Chemische stabiliteit Stabiel onder de aanbevolen opslagcondities. 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Zal niet gebeuren. 10.4. Te vermijden omstandigheden Niet beschikbaar ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WC-EEND Nr. 1 Ontkalker ...

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Versie 1.0 Printdatum 30.08.2016 Herzieningsdatum 12.08.2014 Specificatie Nummer: 350000025059 SITE FORM Number: 30000000000000017761.001 9/13 Geen gegevens beschikbaar Acute dermale toxiciteit Naam Methode Soort Dosis Product EU CLP LD50geschat > 2,000 mg/kg Acute orale toxiciteit

Copyright ©AoGrand All rights reserved